Przetarg na usługę związaną z zaprojektowaniem 22 garaży w zasobach ZAB Nr 3 GSM przy ul. Bat. Chłopskich

Terminy
Termin składania ofert: 2019-10-02 14:00:00
Otwarcie ofert nastąpi : 2019-10-03 10:00:00

Opis przetargu

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 22 garaży murowanych na terenie objętym załączonymi dwoma decyzjami o warunkach zabudowy tj. działkach ewidencyjnych nr 7/11, 7/27, 7/30, 7/28, 7/32, 7/33, 7/28, 7/31, 7/34 w Obr. 19 miasta Nowego Sącza w oparciu o załączone kopie decyzji Prezydenta Miasta nowego Sącza dotyczące ustalenia warunków zabudowy (Decyzja Nr 55/2018 z dnia 13.04.2019 r. oraz Decyzja Nr 93/2019 z dnia 10.07.2019 r.), wraz z przebudową istniejącego ogrodzenia z bramami, oświetlenia zewnętrznego i dróg dojazdowych.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM
Wykonanie projektu 22 garaży przy ul. Bat. Chłopskich        500 zł

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków

Oferty należy składać do dnia 02.10.2019 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2019 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.