Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2020 r. I Etap

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe
i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2020 r.

  1. Roboty elektryczne
  2. Roboty budowlane
  3. Roboty malarskie
  4. Roboty drogowe
  5. Roboty drogowe – PIAST
  6.  Czyszczenie instalacji kanalizacyjnej
  7. Mycie i malowanie elewacji
  8. Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym
  9. Sprzedaż lokali mieszkalnych

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium:

WYSOKOŚĆ WADIUM – I ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2020 R.

Lp

Rodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4

ZAB-5

1

Roboty elektryczne

2 000 zł –

2

Roboty budowlane

3 000 zł1 500 zł3 000 zł1 500 zł2 000 zł
3

Roboty malarskie

 –2 500 zł4 000 zł

3 000 zł

4

Roboty drogowe

5 000 zł5 000 zł –3 000 zł

5

Roboty drogowe – PIAST

4 000 zł – – –

 –

6

Czyszczenie instalacji kanalizacyjnej

 –1 000 zł – –

 –

7

Mycie i Malowanie elewacji

 – –2 000 zł

8

Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym

3 000 zł2 000 zł3 000 zł2 000 zł
9

Sprzedaż Lokali Mieszkalnych

30 000 zł –

 –

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 23.03.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2020 r.
o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.