niedziela, 22 września 2019

Terminy
Termin składania ofert: 2019-09-10 14:00:00
Otwarcie ofert nastąpi : 2019-09-11 10:00:00
 
Pozostałe informacje
Wadium : 0 zł
Status przetargu : Nowa
 
Opis przetargu
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej :

1. roboty związane z wykonaniem zjazdu wraz z bramą wjazdową ul . Kołłątaja w Zespole Administracji Budynków Nr 2 GSM
2. roboty związane z przebudową dojazdu od ul. Samotnej do budynku przy ul. Partyzantów 16 wraz przebudową zjazdu z ul. Samotnej i budową miejsc postojowych na działkach nr 16/6, 17/6, 10/1, 16/2 w Obr. 19 w Zespole Administracji Budynków Nr 3 GSM
3. roboty związane z utrzymaniem osiedli w okresie zimowym dla zasobów Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej


W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.
WYSOKOŚĆ WADIUM
Lp:
Rodzaj robót
ZAB-1
ZAB-2
ZAB-3
ZAB-4
ZAB-5
1
wykonanie zjazdu wraz z bramą wjazdową ul . Kołłątaja
-
2 000 zł
-
-
-
2
przebudowa dojazdu ul. Samotna
-
-
4 000 zł
-
-
3
utrzymanie osiedli w okresie zimowym
1 000 zł
500 zł
1 000 zł
-
1 000 zł


Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

1. SIWZ - Wykonanie zjazdu wraz z bramą wjazdową ul . Kołłątaja
2. SIWZ - Przebudowa dojazdu ul. Samotna
3. SIWZ - Utrzymanie osiedli w okresie zimowym


lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków

Oferty należy składać do dnia 10.09.2019 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2019 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.