wtorek, 16 lipca 2019

Terminy
Termin składania ofert: 2018-11-26 14:00:00
Otwarcie ofert nastąpi : 2018-11-27 09:00:00
 
Pozostałe informacje
Wadium : 0 zł
Status przetargu : Zakończona
 
Opis przetargu

W Y N I K I


Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2019 r. :

1. Roboty dekarskie, blacharskie, ślusarskie
2. Roboty budowlane
3. Roboty kominiarskie
4. Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedla w okresie zimowym
5. Usługi deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji


W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM - przetarg na roboty remontowe i usługi w 2019 r.
Lp:
Rodzaj robót
ZAB-1
ZAB-2
ZAB-3
ZAB-4
ZAB-5
1
Roboty dekarskie, blacharskie, ślusarskie
1 000 zł
1 000 zł
0 zł
0 zł
0 zł
2
Roboty budowlane
1 000 zł
1 000 zł
2 000 zł
500 zł
2 000 zł
3
Roboty kominiarskie
4 000 zł
3 500 zł
4 000 zł
2 000 zł
3 000 zł
4
Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedla w okresie zimowym
A - 1 000 zł
B - 1 000 zł
C - 1 000 zł
D - 1 000 zł
E - 500 zł
1 000 zł
3 000 zł
1 000 zł
2 000 zł
5
Usługi deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji
3 000 zł


Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

SIWZ - Roboty dekarskie, blacharskie, ślusarskie
SIWZ - Roboty budowlane
SIWZ - Roboty kominiarskie
SIWZ - Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedla w okresie zimowym
SIWZ - Usługi deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji


lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków

Oferty należy składać do dnia 26.11.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2018 r. o godz. 900.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.