niedziela, 22 września 2019

Terminy
Termin składania ofert: 2019-07-01 14:00:00
Otwarcie ofert nastąpi : 2019-07-02 09:00:00
 
Pozostałe informacje
Wadium : 0 zł
Status przetargu : Zakończona
 
Opis przetargu

W Y N I K I

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej :

1. dostawa sprzętu komputerowego
2. dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw
3. roboty drogowe


W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM
Lp:
Rodzaj robót
ZAB-2
ZAB-3
AO
1
Dostawa sprzętu komputerowego
-
-
1 000 zł
2
Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw
1 000 zł
1 000 zł
-
3
Roboty drogowe
-
4 000 zł
-


Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

1. SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego
2. SIWZ - Dostawa urządzeń na plac zabaw
3. SIWZ - Roboty Drogowe

/showMedia/ac094abfa22f90353fa961ba3edeeb39.pdf
lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków

Oferty należy składać do dnia 01.07.2019 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2019 r. o godz. 900.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.