wtorek, 16 lipca 2019

 
Reklama Uniqua

Zgodnie z § 109 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje Walne Zgromadzenie, obejmujące członków Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Walne Zgromadzenie GSM odbędzie się w pięciu częściach w n/w terminach i miejscach:


1. ZAB Nr 4 - w dniu 23.05.2019 roku; od godz. 16.00, w Domu Strażaka ul. Krakowska 35
w Starym Sączu,
2. ZAB Nr 5 - w dniu 27.05.2019 roku; od godz. 16.00, w Klubie Osiedlowym „PIAST”
ul. Nawojowska 3 w Nowym Sączu,
3. ZAB Nr 2 - w dniu 29.05.2019 roku; od godz. 16.00, w Budynku Usługowym przy
ul. Kołłątaja 13 w Nowym Sączu,
4. ZAB Nr 3 - w dniu 03.06.2019 roku; od godz. 16.00, w Budynku Usługowym przy
ul. Kołłątaja 13 w Nowym Sączu,
5. ZAB Nr 1 - w dniu 05.06.2019 roku; od godz. 16.00, w Klubie Osiedlowym „PIAST”
ul. Nawojowska 3 w Nowym Sączu.

Uzupełniony porządek obrad części Walnego Zgromadzenia znajduje się obok Zawiadomienia.

Równocześnie informujemy, że roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wyłożone będą do wglądu w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. nr 16 II p. w dni robocze, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 od dnia 08.05.2019 roku.
Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
W przypadku nie zakończenia obrad części Walnego Zgromadzenia w w/w terminach - obrady będą kontynuowane w dniu następnym o godz. 16.00 w tym samym miejscu.


Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia GSM (w podziale na części wg ZAB-ów) w okresie od 23.05.2019 – 05.06.2019 roku


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej w składzie do 5 osób, uchwał i wniosków w składzie 3 osób.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad części Walnego Zgromadzenia GSM.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok oraz podjęcie stosownej uchwały.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu GSM za 2018 rok oraz podjęcie stosownej uchwały.
9. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego GSM za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką GSM może zaciągnąć w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu GSM za 2018 rok.
13. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania o stanie funduszu termorenowacji na dzień 31.12.2018 rok oraz jego likwidacji i podjęcie stosownej uchwały.
14. Informacja o stanie funduszu remontowego GSM na dzień 31.12.2018 rok.
15. Rozpatrzenie sprawy wniesionej przez członków Spółdzielni i podjęcie stosownej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu GSM w zakresie § 128 ust. 4 i ust. 5 oraz § 150 ust. 1 i ust. 2.
16. Przedstawienie informacji o realizacji kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
17. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia GSM w 2018 roku.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Uwaga !
1. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wyłożone będą do wglądu w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. nr 16 II p. w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 od dnia 08.05.2019 r.
2. Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Udział w obradach za okazaniem dowodu tożsamości.
3. Prosimy o punktualne przybycie na obrady Walnego Zgromadzenia.


Autor: boleksy


Załączniki