Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe
i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r.

– > W Y N I K I < –


Oferenci, którzy są zainteresowani nagraniem z odczytu cen, proszeni są o przesłanie wiadomości email z prośbą o udostępnienie nagrania na adres: dt@grodzkasm.pl

  1. Roboty drogowe PIAST
  2. Wykonanie systemu klimatyzacji – bud. Konopnickiej 3
  3. Malowanie elewacji – blachy na ścianach szczytowych
  4. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego
  5. Remont zadaszeń wymiennikowni
  6. Remont elewacji – wzmocnienie płyt warstwowych

 

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

 

WYSOKOŚĆ WADIUM – PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2020 R.
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty drogowe PIAST5 000 zł
2Wykonanie systemu klimatyzacji – bud. Konopnickiej 31 000 zł
3Malowanie elewacji – blachy na ścianach szczytowych2 000 zł
4Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego1 000 zł
5Remont zadaszeń wymiennikowni1 000 zł
6Remont  elewcji – wzmocnienie płyt warstwowych2 000 zł

  

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

 

 Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

 Oferty należy składać do dnia 03.06.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020 r. o godz. 1000.

 INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19 ORAZ ZAKAZEM WSZELKICH ZGROMADZEŃ, SPOTKAŃ, CZY ZEBRAŃ POWYŻEJ 2 OSÓB, OTWARCIE OFERT ZOSTANIE ZREALIZOWANE W TRYBIE NIEJAWNYM.

 W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI
W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.