Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 03.11.2020 roku, o godz. 10-tej w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, przy ul. Grodzkiej 30, sala nr 3, odbędzie się przetarg na uzyskanie prawa odrębnej własności do:

  • lokalu mieszkalnego, niezamieszkałego, (wolnego) położonego w Nowym Sączu, przy ul. I Brygady 12/31 na parterze. Lokal o powierzchni 47,72 m2 przeznaczony jest do remontu. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Cena wywoławcza: 193 080,- zł wysokość wadium: 9 700,- zł,

Informacji na temat w/w lokalu udziela Biuro Zarządu GSM, pok. nr 9 I p. przy ul. Grodzkiej 30, w Nowym Sączu, w godz. od 7-ej do 15-tej, tel. (0-18) 443-53-56 wew. 31.

  1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby zameldowane na pobyt stały w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również inne osoby niezameldowane w zasobach GSM.

  2. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium do dnia 02.11.2020 roku na rachunek bankowy Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej o numerze 28 1020 3453 0000 8002 0010 4349, lub przedłożyć bankowy dowód wpłaty wadium przed rozpoczęciem przetargu.

  3. Regulamin przetargu i projekt umowy są do wglądu w Biurze Zarządu przy ul. Grodzkiej 30 pok. nr 9 I p.

  4. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy poprzetargowej bezpośrednio po zakończeniu przetargu. Uchylenie się od tego obowiązku powoduje utratę wadium.

  5. Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty umowy notarialnej i wieczysto-księgowego ustanowienia prawa odrębnej własności.

  6. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

W celu oględzin w/w lokalu mieszkalnego należy się kontaktować z ZAB Nr 5 przy ul. I Brygady 6, w Nowym Sączu.