Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r.  – III Etap


Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2021 r.

  • Roboty elektryczne
  • Roboty budowlane
  • Kunegundy 34 – budowlane
  • Traugutta 35 – budowlane
  • Wyposażenia placu zabaw
  • Wymiana bram i drzwi poż
  • Budowa garaży
  • Projekt placu zabaw

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium:

WYSOKOŚĆ WADIUM – III ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2021 R.
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty elektryczne3 000 zł – – –
2Roboty budowlane2 000 zł
3Kunegundy 34 – budowlane10 000 zł
4Traugutta 35 – budowlane – –10 000 zł
5Wyposażenia placu zabaw3 000 zł – –
6Wymiana bram i drzwi  p.poż –1 500 zł –
7Budowa garaży15 000 zł
8Projekt placu zabaw1 000 zł –

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:
lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 29.06.2021 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2021 r.
o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI
W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.