Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty dotyczące remontu elewacji
w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w obrębie Zespołu Administracji Budynków Nr 5 w Nowym Sączu.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości 15 000,00 zł.
Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl. Szczegółowych informacji o zakresie objętym przetargiem udziela Zespół Administracji Budynków Nr 5.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać:

Oferty należy składać do dnia 22.02.2022 r. do godz. 14:00 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2022 r.
o godz. 10:00. W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.