O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2022 r. – II Etap

  1. Roboty malarskie
  2. Roboty drogowe
  3. Remont pokrycia dachowego
  4. Budowa garaży blaszanych
  5. Mycie i malowanie elewacji
  6. Wymiana stolarki PCV
  7. Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

 WYSOKOŚĆ WADIUM – II ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2022 R.

 

LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-5A-O
1Roboty malarskie3 500 zł
2Roboty drogowe3 000 zł
3Remont pokrycia dachowego3 500 zł5 000 zł
4Budowa garaży blaszanych2 000 zł
5Mycie i malowanie elewacji5 000 zł2 000 zł1 000 zł
6Wymiana stolarki PCV1 000 zł
7Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym3 000 zł

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.


Oferty należy składać do dnia 13.05.2022 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2022 r. o godz. 1000. W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo  swobodnego wyboru wykonawcy.