O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wynajem:

  1. Garaży znajdujących się w kompleksie garażowym przy ulicy Batalionów Chłopskich, oraz Hubala/ Partyzantów w obrębie Zespołu Administracji Budynków Nr 3 w Nowym Sączu.

  2. Miejsc postojowych znajdujących się na terenie kompleksu garażowego przy ulicy Hubala/ Partyzantów w obrębie Zespołu Administracji Budynków Nr 3 w Nowym Sączu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości:

  - garaż nr 52 - 250 zł

  - garaż nr 58 - 250 zł

  - garaż nr 101 - 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 76B- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 76C- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 33B- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 54C- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 60A- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 39A- 250 zł

  - miejsce parkingowe nr 60B- 250 zł

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Biura Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 9, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.

Szczegółowych informacji o zakresie objętym przetargiem udziela Zespół Administracji Budynków Nr 3.

Oferty należy składać do dnia 20.12.2022 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2022 r. o godz. 1000.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Załączniki miejsca postojowe

Załączniki garaże