O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe
i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2023 r. – I Etap

1. Roboty elektryczne
2. Roboty malarskie
3. Roboty drogowe
4. Remont pokrycia dachowego
5. Remont/Mycie i malowanie elewacji
6. Wymiana drzwi p.poż.

7. Wymiana stolarki PCV
8. Czyszczenie instalacji c.c.w.u.
9. Remont ogrodzenia
10. Prace projektowe

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.  

WYSOKOŚĆ WADIUM - I ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2023 R. 

LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-4ZAB-5A-O
1Roboty elektryczne3 000 zł3 000 zł---
2Roboty malarskie1 000 zł--4 000 zł
3Roboty drogowe3 000 zł---
4Remont pokrycia dachowego3 000 zł----
5Remont / Mycie i malowanie elewacji3 000 zł--4 000 zł1 000 zł
6Wymiana drzwi p.poż.1 000 zł----
7Wymiana stolarki PCV--1 000 zł--
8Czyszczenie instalacji c.c.w.u.-3 000 zł---
9Remont ogrodzenia----2 000 zł
10Prace projektowe1 000 zł----

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 19.04.2023 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2023 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.