O g ł o s z e n i e

 

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2023 r. – II Etap.

1. Roboty drogowe
2. Remont/Mycie i malowanie elewacji
3. Wymiana drzwi
4. Wymiana stolarki PCV
5. Czyszczenie instalacji c.c.w.u.

6. Prace projektowe
7. Fotowoltaika
8. Szlabany
9. System klimatyzacji
10. Monitoring

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

 

WYSOKOŚĆ WADIUM - II ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2023 R.

Lp

Rodzaj robót

ZAB-1

ZAB-2

ZAB-3

ZAB-4

A-O

1

Roboty drogowe

-

4 000 zł

5 000 zł

-

-

2

Mycie i malowanie elewacji

3 000 zł

-

-

-

1 000 zł

3

Wymiana drzwi

-

-

6 000 zł

-

-

4

Wymiana stolarki PCV

-

-

-

1 000 zł

-

5

Czyszczenie instalacji c.c.w.u.

-

3 000 zł

-

-

-

6

Prace projektowe

1 000 zł

-

-

-

-

7

Fotowoltaika

2 500 zł

-

-

-

-

8

Szlabany

1 000 zł

-

1 000 zł

-

-

9

System klimatyzacji

-

1 500 zł

1 000 zł

-

-

10

Monitoring

1 000 zł

-

-

-

-

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 15.06.2023 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2023 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.