Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2023 r. – III Etap

1. Roboty drogowe
2. Wymiana drzwi
3. Fotowoltaika
4. Monitoring
W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.
WYSOKOŚĆ WADIUM - III ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2023 R.
Lp
Rodzaj robót
ZAB-1
ZAB-2
ZAB-3
1
Roboty drogowe
-
2 000 zł
5 000 zł
2
Wymiana drzwi
-
-
6 000 zł
3
Fotowoltaika
2 500 zł
-
-
4
Monitoring wizyjny
1 000 zł
-
-
Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.
Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.
Oferty należy składać do dnia 11.07.2023 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2023 r.
o godz. 1000.
W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.