Ogłoszenie

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na pielęgnację zieleni i utrzymanie osiedla w okresie zimowym w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości:

WYSOKOŚĆ WADIUM - PRZETARG NA PIELĘGNACJĘ ZIELENI I UTRZYMANIE OSIEDLA W OKRESIE ZIMOWYM W 2024 R.
Lp.Rodzaj robótZAB-1ZAB-2 i ZAB-4ZAB-3ZAB-5
1Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym3 000 zł3 000 zł3 000 zł3 000 zł

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym GSM, ul. Grodzka 30, pok. nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać poniżej.
Oferty należy składać do dnia 12.03.2024 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. nr 16, II p. (sekretariat).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2024 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.