O g ł o s z e n i e

 Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2024 r. – II Etap.

1. Roboty budowlane

2. Roboty malarskie

3. Remont elewacji

4. Wymiana domofonów

5. Wymiana stolarki PCV

6. Operaty geodezyjne

7. Dostawa i montaż szlabanów

8. Roboty wod-kan

9. Prace projektowe

10. Projekt drogowy

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM - II ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2024 R.
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty budowlane-1 500 zł-2 000 zł
2Roboty malarskie---2 000 zł
3Remont elewacji-1 500 zł--
4Wymiana domofonów---1 500 zł
5Wymiana stolarki PCV---1 500 zł
6Operaty geodezyjne200 zł200 zł--
7Dostawa i montaż szlabanów-1 500 zł--
8Roboty wod-kan--1 000 zł-
9Prace projektowe200 zł---
10Projekt drogowy200 zł---

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków. Oferty należy składać do dnia 24.05.2024 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2024 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.