O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty związane z remontem pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2024 r.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

dla ZAB Nr 1 – 1 000 zł

dla ZAB Nr 2 – 2 500 zł

dla ZAB Nr 3 – 2 500 zł

dla ZAB Nr 4 – 1 000 zł

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.plSzczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 03.06.2024 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2024 r. o godz. 1200.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.