Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty związane z remontem budynku przy ul. Klasztornej 46A mieszczącym się w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r.

 W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium:

 WYSOKOŚĆ WADIUM
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Remont budynków świetlicy5 000 zł – – – –

 Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.

Przedmiotowe ogłoszenie wraz z dokumentami do pobrania widnieje również  w Bazie konkurencyjności pod poniższym adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/2850

 Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udziela Zespół Administracji Budynków Nr 1.

Oferty należy składać do dnia 18.09.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2020 r. o godz. 1100.

 Miejsce oraz termin składania ofert poprzez:

 1.   e-mail przesłany drogą elektroniczną (skan do jednego pliku pdf, podpisanego dokumentu, sporządzonego w formie pisemnej) na adres Zamawiającego:  sekretariat@grodzkasm.pl – z podaniem nazwy i numeru zamówienia (Przetarg na remont budynku świetlicy nr RPMP.09.02.01-12-0184/18)
  w temacie e-maila. (Oferent przyjmuje do wiadomości, że oferta złożona drogą mailową jest ofertą jawną)
 2.   osobiście (w formie pisemnej) w siedzibie Zamawiającego: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
  Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz, pok. Nr 16, II p. /sekretariat/ z dopiskiem „Zapytanie ofertowe
  Nr RPMP.09.02.01-12-0184/18 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” (sekretariat czynny
  w godzinach od 700 do godz. 1500).
 3.   pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) na adres siedziby Zamawiającego: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz, pok. Nr 16, II p. /sekretariat/ z dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr 09.02.01-12-0184/18 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” (sekretariat czynny w godzinach od 700 do godz. 1500)

INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ COVID-19  MIEJSCE OTWARCIA MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID-19.

 W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.