Blog

Blog

Przetargi

Przetarg na roboty drogowe ZAB4

 Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu zaprasza do udziału w przetargu ofertowym i złożenia oferty przetargowej na roboty drogowe w zespole Administracji Budynków Nr 4 w Starym Sączu.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości 2 000 zł. Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 7:00 – 15:00 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udziela Zespół Administracji Budynków Nr 4.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać:

Oferty należy składać do dnia 15.11.2021 r. do godz. 14:00 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2021 r. o godz. 1000.
W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

Ogloszenia

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej…

 Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2021 r.

  1. Projekt placu zabaw – ZAB Nr 3
  2. Roboty ogólnobudowlane – ZAB Nr 4
  3. Roboty drogowe – ZAB Nr 4

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM – PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2021 R.
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Projekt placu zabaw –1 000 zł –
2Roboty ogólnobudowlane500 zł
3Roboty drogowe2 000 zł

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

koncepcja placu zabaw:

lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 27.10.2021 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2021 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

 

Ogloszenia

Ogłoszenie dotyczące garaży przy ul. Batalionów Chłopskich

OGŁOSZENIE

          Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu informuje niniejszym, że w chwili obecnej są jeszcze wolne miejsca na liście osób zainteresowanych budową 28 szt. garaży przy ul. Batalionów Chłopskich w Nowym Sączu z jednoczesnym zawarciem umowy ze Spółdzielnią na dzierżawę terenu pod budowę garaży. Właścicielem gruntu nadal pozostaje Spółdzielnia, a miesięczna wysokość dzierżawy gruntu pod garaż to 55,00 zł. netto (67,65 brutto).

          Koszt budowy jednego garażu to 39 990,00 zł. brutto – kwota ta została określona w drodze przetargu przeprowadzonego przez Zarząd GSM na wyłonienie wykonawcy robót związanych z budową w/w garaży. Do tej kwoty zostaną doliczone również koszty już poniesione przez Spółdzielnię tj. wykonanie projektu plus wszelkie czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

          Mieszkańcy ZAB 3 zainteresowani niniejszą ofertą proszeni są o kontaktowanie się z Działem Eksploatacyjno – Technicznym GSM w celu złożenia stosownego oświadczenia. (dodatkowe informacje pod tel. 18 443 53 56 wew. 34).

Termin ważności przedmiotowej oferty do 31 sierpnia 2021 r. O wpisaniu na listę inwestorów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Ogloszenia

Konkurs na wybór Biegłego Rewidenta

O G Ł O S Z E N I E

 

  Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wybór Biegłego Rewidenta  do zbadania  Sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2021. Badaniem objęte będzie 5 jednostkowych bilansów samodzielnie bilansujących się Zespołów Administracji Budynków, oraz zbiorcze sprawozdanie finansowe GSM. Wszelkich informacji finansowych na temat Spółdzielni udziela Dział Finansowo Księgowy.

Oferty prosimy składać do dnia 03 września 2021 roku w biurze spółdzielni
na adres:

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. Grodzka 30
33 – 300 Nowy Sącz

Prezes Zarządu GSM mgr inż. Jarosław Iwaniec

Czł. Zarządu Główny Księgowy  GSM mgr Krystyna Biela