Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty w postaci remontu elewacji – wzmocnienie płyt warstwowych w Zespole Administracji Budynków Nr 3.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacą wadium.

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:


lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

 Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udziela Zespół Administracji Budynków Nr 3 GSM.

 Oferty należy składać do dnia 29.07.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2020 r. o godz. 1000.

 INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19  MIEJSCE OTWARCIA MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH
Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.

 W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

ZARZĄD GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NAWIĄZANIU DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19 INFORMUJE, ŻE W PRZYPADKU TRUDNOŚCI W UZYSKANIU DOKUMENTACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W SIWZ (NP.: ZAŚWIADCZENIA Z US, ZUS, ITP.), DOPUSZCZA WARUNKOWO PRZYJMOWANIE OFERT Z PISEMNYMI (PODPISANYMI) OŚWIADCZENIAMI O NIEZALEGANIU W PŁATNOŚCIACH ORAZ UZUPEŁNIENIU BRAKUJĄCEJ DOKUMENTACJI W PRZYPADKU WYBORU DANEGO OFERENTA (WARUNEK KONIECZNY).