Autor: <span>boleksy</span>

Ogloszenia

OSTRZEŻENIE EPIDEMICZNE

OSTRZEŻENIE EPIDEMICZNE

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W trosce o Wasze zdrowie i życie prosimy o stosowanie wszelkich środków ostrożności propagowanych przez publiczne media w oparciu o obowiązujące przepisy.

W szczególności prosimy – sumiennie ma być wypełniany obowiązek zakrywania ust i nosa (np. maski, przyłbice):

 • w klatkach schodowych i wiatrołapach,

 • pomieszczeniach piwnicznych,

 • windach, innych miejscach wspólnego użytku,

 • terenach wokół budynków.

Obowiązek wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z dnia 09.10.2020r., poz. 1758), brak wypełnienia obowiązku może skutkować karą nałożoną przez funkcjonariuszy państwowych np.:

mandat karny do 500 zł lub kara administracyjna do 30 000 zł.

Budynki wielomieszkaniowe (tzw. bloki) i tereny wokół są wysoce niebezpieczne pod względem epidemicznym. Miejsca szczególnie niebezpieczne to WINDY. Jeżeli nie musicie Państwo ich używać, to korzystajcie z wielokrotnie bezpieczniejszych klatek schodowych.

         Uwaga:

Średnie zaludnienie w Polsce wynosi 124 osoby na  km2, w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest ok. 200  razy większe, podobnie może być z ryzykiem zakażenia i choroby.

Prosimy o największą możliwą ostrożność.

 

 

Ogloszenia

Przetarg na uzyskanie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 03.11.2020 roku, o godz. 10-tej w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, przy ul. Grodzkiej 30, sala nr 3, odbędzie się przetarg na uzyskanie prawa odrębnej własności do:

 • lokalu mieszkalnego, niezamieszkałego, (wolnego) położonego w Nowym Sączu, przy ul. I Brygady 12/31 na parterze. Lokal o powierzchni 47,72 m2 przeznaczony jest do remontu. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Cena wywoławcza: 193 080,- zł wysokość wadium: 9 700,- zł,

Informacji na temat w/w lokalu udziela Biuro Zarządu GSM, pok. nr 9 I p. przy ul. Grodzkiej 30, w Nowym Sączu, w godz. od 7-ej do 15-tej, tel. (0-18) 443-53-56 wew. 31.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby zameldowane na pobyt stały w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również inne osoby niezameldowane w zasobach GSM.

 2. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium do dnia 02.11.2020 roku na rachunek bankowy Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej o numerze 28 1020 3453 0000 8002 0010 4349, lub przedłożyć bankowy dowód wpłaty wadium przed rozpoczęciem przetargu.

 3. Regulamin przetargu i projekt umowy są do wglądu w Biurze Zarządu przy ul. Grodzkiej 30 pok. nr 9 I p.

 4. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy poprzetargowej bezpośrednio po zakończeniu przetargu. Uchylenie się od tego obowiązku powoduje utratę wadium.

 5. Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty umowy notarialnej i wieczysto-księgowego ustanowienia prawa odrębnej własności.

 6. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

W celu oględzin w/w lokalu mieszkalnego należy się kontaktować z ZAB Nr 5 przy ul. I Brygady 6, w Nowym Sączu.

Ogloszenia

Koncepcja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej w Zespole…

Koncepcja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej ZAB nr 3


Dodatkowe Informacje

Nazwa
Rys.7 Brak kolizji fundamentów urządzen urządzeń projektowanego placu zabaw z istniejącym uzbrojeniem terenu
1 9 downloads
Rys.6 Strefy ochronne urządzeń projektowanego placu zabaw
1 6 downloads
Rys.5 Urządzenia zastosowane w projektowanym placu zabaw
1 6 downloads
Rys.4 Lokalizacja urządzeń projektowanego placu zabaw
1 7 downloads
Rys.3 Odległość urządzeń placu zabaw od istniejących okien bud_ wielorodzinnych
1 11 downloads
Rys.2 Wygrodzenie projektowanego placu zabaw oraz likwidacje i zmiany ukształtowania terenu
1 7 downloads
Rys.1 Zastane elementy terenowe i uzbrojenia w media terenu placu zabaw
1 6 downloads
Opis koncepcji
1 18 downloads
  Ogloszenia

  Informacja dotycząca zmiany stawki za śmieci

  INFORMACJA

  Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 uchwały NR XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r., od 1 września 2020 r., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. (tekst jedn.: Dz.U z 2019 r. poz. 1390 ze zm.) w szczególności, „w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek”, przysługuje ulga w wysokości 2,00 zł miesięcznie dla każdego jej członka, po złożeniu stosownego oświadczenia w siedzibie administracji  ZAB.

  Druki oświadczeń są dostępne w administracji i na stronie internetowej Spółdzielni

  Dotychczas złożone oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących lokal zachowują ważność.

  Informujemy, że w obowiązującym stanie prawnym segregacja odpadów jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Nie ma możliwości deklarowania braku segregacji odpadów komunalnych.
  W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów, zostanie naliczona opłata podwyższona dla całej nieruchomości do wysokości 38 zł od mieszkańca.

  Różnica opłaty za miesiąc wrzesień zostanie rozliczona w książeczkach opłat w miesiącu październiku 2020r.

  Nowy Sącz, 25.09.2020

  Przetargi

  Zarząd GSM ogłasza przetarg na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych,…

  Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 06.07.2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, przy ul. Grodzkiej 30, sala nr 3, odbędzie się przetarg na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych, które powstaną z przebudowy dwóch lokali użytkowych/usługowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu.

  Przetargiem objęte będę następujące lokale mieszkalne :

   • Lokal A – mieszkanie o powierzchni 33,38 m2, cena wywoławcza wynosi 170 000 zł, – wadium w wys. 8 500 zł,


   

   • Lokal B – mieszkanie o powierzchni 68,66 m2, cena wywoławcza wynosi 345 000 zł, – wadium w wys. 17 250 zł,


   

   • Lokal C – mieszkanie o powierzchni 72,41 m2, cena wywoławcza wynosi 365 000 zł, – wadium w wys. 18 250 zł,


   

   • Lokal D – mieszkanie o powierzchni 31,72 m2, cena wywoławcza wynosi 160 000 zł, – wadium w wys. 8 000 zł.

   

  Informacji na temat w/w lokali przy ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu, udziela dział eksploatacyjno – techniczny GSM, pok. nr 11 II p. przy ul. Grodzkiej 30, w Nowym Sączu, w godz. od 7-ej do 15-tej, tel. (0-18) 443 53 56 wew. 34.

  1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby zameldowane na pobyt stały w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również inne osoby niezameldowane w zasobach GSM.
  2. Przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w terminie do dnia 03.07.2020 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 28 1020 3453 0000 8002 0010 4349.
  3. Regulamin przetargu i projekt umowy są do wglądu w dziale eksploatacyjno- technicznym przy ul. Grodzkiej 30 pok. nr 11 II p.
  4. Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty umowy notarialnej i wieczysto-księgowego ustanowienia prawa odrębnej własności.
  5. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.