Blog

Blog

Ogloszenia

Koncepcja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej w Zespole…

Koncepcja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej ZAB nr 3


Dodatkowe Informacje

Nazwa
Rys.7 Brak kolizji fundamentów urządzen urządzeń projektowanego placu zabaw z istniejącym uzbrojeniem terenu
1 9 downloads
Rys.6 Strefy ochronne urządzeń projektowanego placu zabaw
1 6 downloads
Rys.5 Urządzenia zastosowane w projektowanym placu zabaw
1 6 downloads
Rys.4 Lokalizacja urządzeń projektowanego placu zabaw
1 7 downloads
Rys.3 Odległość urządzeń placu zabaw od istniejących okien bud_ wielorodzinnych
1 11 downloads
Rys.2 Wygrodzenie projektowanego placu zabaw oraz likwidacje i zmiany ukształtowania terenu
1 7 downloads
Rys.1 Zastane elementy terenowe i uzbrojenia w media terenu placu zabaw
1 6 downloads
Opis koncepcji
1 18 downloads
  Ogloszenia

  Informacja dotycząca zmiany stawki za śmieci

  INFORMACJA

  Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 uchwały NR XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r., od 1 września 2020 r., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. (tekst jedn.: Dz.U z 2019 r. poz. 1390 ze zm.) w szczególności, „w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek”, przysługuje ulga w wysokości 2,00 zł miesięcznie dla każdego jej członka, po złożeniu stosownego oświadczenia w siedzibie administracji  ZAB.

  Druki oświadczeń są dostępne w administracji i na stronie internetowej Spółdzielni

  Dotychczas złożone oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących lokal zachowują ważność.

  Informujemy, że w obowiązującym stanie prawnym segregacja odpadów jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Nie ma możliwości deklarowania braku segregacji odpadów komunalnych.
  W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów, zostanie naliczona opłata podwyższona dla całej nieruchomości do wysokości 38 zł od mieszkańca.

  Różnica opłaty za miesiąc wrzesień zostanie rozliczona w książeczkach opłat w miesiącu październiku 2020r.

  Nowy Sącz, 25.09.2020

  Przetargi

  Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg…

  Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty związane z remontem budynku przy ul. Klasztornej 46A mieszczącym się w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r.

   W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium:

   WYSOKOŚĆ WADIUM
  LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
  1Remont budynków świetlicy5 000 zł – – – –

   Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

  lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500

  Przedmiotowe ogłoszenie wraz z dokumentami do pobrania widnieje również  w Bazie konkurencyjności pod poniższym adresem:

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/7012

   Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udziela Zespół Administracji Budynków Nr 1.

  Oferty należy składać do dnia 07.10.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2020 r. o godz. 1100.

   Miejsce oraz termin składania ofert poprzez:

  1.   e-mail przesłany drogą elektroniczną (skan do jednego pliku pdf, podpisanego dokumentu, sporządzonego w formie pisemnej) na adres Zamawiającego:  sekretariat@grodzkasm.pl – z podaniem nazwy i numeru zamówienia (Przetarg na remont budynku świetlicy nr RPMP.09.02.01-12-0184/18)
   w temacie e-maila. (Oferent przyjmuje do wiadomości, że oferta złożona drogą mailową jest ofertą jawną)
  2.   osobiście (w formie pisemnej) w siedzibie Zamawiającego: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz, pok. Nr 16, II p. /sekretariat/ z dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr RPMP.09.02.01-12-0184/18 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” (sekretariat czynny w godzinach od 700 do godz. 1500).
  3.   pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) na adres siedziby Zamawiającego: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz, pok. Nr 16, II p. /sekretariat/ z dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr 09.02.01-12-0184/18 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” (sekretariat czynny w godzinach od 700 do godz. 1500)

  INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ COVID-19  MIEJSCE OTWARCIA MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID-19.

   W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

   Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

   

  Przetargi

  Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg…

  Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r.

   – – > > WYNIKI < < – – 

  1. Przebudowa dwóch lokali użytkowych na cztery lokale mieszkalne w ZAB Nr 1
  2. Całoroczna obsługa wraz z przeglądami technicznymi dwóch kotłowni gazowych w ZAB Nr 2
  3. Budowa miejsc postojowych przy ul. Samotnej w ZAB Nr 3

  W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

  WYSOKOŚĆ WADIUM –  PRZETARG OFERTOWY NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI
  LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
  1Przebudowa dwóch lokali użytkowych na cztery lokale mieszkalne 10 000 zł – – –
  2Całoroczna obsługa wraz z przeglądami technicznymi dwóch kotłowni gazowych5 000 zł – – –
  3Budowa miejsc postojowych przy ul. Samotnej5 000 zł – –

   Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

  lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500

   Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

   Oferty należy składać do dnia 06.10.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2020 r. o godz. 1000.

   INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19  MIEJSCE OTWARCIA MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH
  Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.

   W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

   Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

  Ogloszenia

  Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg…

  Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty związane z remontem budynku przy ul. Klasztornej 46A mieszczącym się w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r.

   W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium:

   WYSOKOŚĆ WADIUM
  LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
  1Remont budynków świetlicy5 000 zł – – – –

   Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

  lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.

  Przedmiotowe ogłoszenie wraz z dokumentami do pobrania widnieje również  w Bazie konkurencyjności pod poniższym adresem:

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/2850

   Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udziela Zespół Administracji Budynków Nr 1.

  Oferty należy składać do dnia 18.09.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2020 r. o godz. 1100.

   Miejsce oraz termin składania ofert poprzez:

  1.   e-mail przesłany drogą elektroniczną (skan do jednego pliku pdf, podpisanego dokumentu, sporządzonego w formie pisemnej) na adres Zamawiającego:  sekretariat@grodzkasm.pl – z podaniem nazwy i numeru zamówienia (Przetarg na remont budynku świetlicy nr RPMP.09.02.01-12-0184/18)
   w temacie e-maila. (Oferent przyjmuje do wiadomości, że oferta złożona drogą mailową jest ofertą jawną)
  2.   osobiście (w formie pisemnej) w siedzibie Zamawiającego: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
   Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz, pok. Nr 16, II p. /sekretariat/ z dopiskiem „Zapytanie ofertowe
   Nr RPMP.09.02.01-12-0184/18 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” (sekretariat czynny
   w godzinach od 700 do godz. 1500).
  3.   pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) na adres siedziby Zamawiającego: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz, pok. Nr 16, II p. /sekretariat/ z dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr 09.02.01-12-0184/18 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” (sekretariat czynny w godzinach od 700 do godz. 1500)

  INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ COVID-19  MIEJSCE OTWARCIA MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID-19.

   W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

   Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.