Blog

Blog

Ogloszenia

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej…

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r.  – I Etap

> > WYNIKI < <

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2021 r.

  1. Roboty elektryczne
  2. Roboty budowlane
  3. Roboty malarskie
  4. Roboty drogowe
  5. Roboty wod-kan
  6. Pomiary instalacji elektryczne
  7. Mycie i malowanie elewacji
  8. Wymiana bram i drzwi p.poż.
  9. Wymiana domofonów
  10. Obsługa kotłowni gazowych
  11. Kunegundy 34 – budowlane
  12. Konserwacja domofonów

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium:

LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty elektryczne3 000 zł4 000 zł –
2Roboty budowlane3 000 zł2 000 zł3 500 zł
3Roboty malarskie3 000 zł2 500 zł
4Roboty drogowe4 000 zł – –
5Roboty wod-kan5 000 zł2 000 zł – – –
6Pomiary instalacji elektrycznej3 000 zł – – –
7Mycie i malowanie elewacji3 000 zł – –
8Wymiana bram i drzwi p.poż.1 500 zł
9Wymiana domofonów2 500 zł
10Obsługa kotłowni gazowych500 zł – –
11Kunegundy 34 – budowlane10 000 zł – –
12Konserwacja domofonów500 zł500 zł –500 zł

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 22.02.2021 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2021 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI
W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.

Ogloszenia

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – 2020 – ( III postępowanie )

PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH NA CZTERY LOKALE MIESZKALNE W ZAB NR 1
UNIEWAŻNIONY

CAŁOROCZNA OBSŁUGA WRAZ Z PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI DWÓCH KOTŁOWNI GAZOWYCH W ZAB NR 2
NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

 

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

Ogloszenia

ŚWIETLICA MARZEŃ W NOWYM SĄCZU

ŚWIETLICA MARZEŃ W NOWYM SĄCZU

Rusza rekrutacja do projektu "Świetlica marzeń w Nowym Sączu"

Wejdź na stronę www.f-rr.org i wypełnij formularz zgłoszeniowy

http://f-rr.org/formularz-swietlice-nowy-sacz/

W dniu 7 grudnia 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Świetlica marzeń w Nowym Sączu".  Świetlice będą funkcjonować jako placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie miasta Nowego Sącza.

W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodzice. Na chętnych czekają dwie placówki zlokalizowane w Nowym Sączu przy ul. Klasztornej 46A oraz Królowej Jadwigi 29A. Obie placówki są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla uczestników projektu przewidziano wiele ciekawych aktywności, szkoleń, warsztatów rozwijających zainteresowania, ponadto wyjazdy wakacyjne i przekąskę każdego dnia.

1.    Projekt pn. „Świetlica marzeń w Nowym Sączu", realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 - Usługi społeczne  i zdrowotne w regionie, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty

Nazwa
Regulamin organizacyjny PWD NS
1 10 downloads
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
1 8 downloads
Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy
1 5 downloads
Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika projektu
1 4 downloads
Załącznik nr 3 umowa
1 4 downloads
Załącznik nr 4a deklaracja uczestnictwa dziecka
1 3 downloads
Załącznik nr 4b deklaracja uczestnictwa rodzica
1 3 downloads
Załącznik nr 5 ankieta dotycząca alergii
1 3 downloads
Załącznik nr 6 upoważnienie do odbioru dziecka
1 4 downloads

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

  Projekt pn. „Świetlica marzeń w Nowym Sączu”, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 - Usługi społeczne  i zdrowotne w regionie, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.