Blog

Blog

Ogloszenia

ANKIETA dotycząca wykonania wykonania szlabanu przy budynku ul. Nawojowskiej…

Szanowni Państwo

Zarząd GSM w Nowym Sączu zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie swojej opinii (w formie ankiety) w zakresie zasadności wykonania szlabanu przy budynku ul. Nawojowskiej 29 , zgodnie z wnioskiem Mieszkańców tego budynku. Ankieta przeprowadzona zostanie na całej nieruchomości.
W skrzynkach pocztowych znajdziecie Państwo druk, który wypełniony należy dostarczyć do administracji ZAB1 GSM przy ul. Konopnickiej 3 do dnia 31 sierpnia 2022 roku włącznie.
Bardzo prosimy o wypowiedzenie się w sprawie ze względu na dodatkowe koszty, jakie będą ponosić wszyscy mieszkańcy tej nieruchomości w przypadku ewentualnej realizacji inwestycji.

Z góry dziękujemy.

Ogloszenia

ANKIETA dotycząca wykonania instalacji monitoringu przy ul. I Pułku…

Szanowni Państwo

Zarząd GSM w Nowym Sączu zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie swojej opinii (w formie ankiety) w zakresie zasadności wykonania instalacji monitoringu wizyjnego budynku przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 14, zgodnie z wnioskiem Mieszkańców tego budynku.
Ankieta przeprowadzona zostanie na całej nieruchomości, w skład której wchodzą budynki ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 8 i 14.
W skrzynkach pocztowych znajdziecie Państwo druk, który wypełniony należy dostarczyć do administracji ZAB1 GSM przy ul. Konopnickiej 3 do dnia 16 sierpnia 2022 roku włącznie.
Bardzo prosimy o wypowiedzenie się w sprawie ze względu na dodatkowe koszty, jakie będą ponosić wszyscy mieszkańcy tej nieruchomości w przypadku ewentualnej realizacji inwestycji.

Z góry dziękujemy.

Ogloszenia

AKTUALIZACJA – przetarg na roboty remontowe w zasobach GSM…

O g ł o s z e n i e 

AKTUALIZACJA warunków przetargu

Aktualizacja warunków przetargu – przedmiar robót drogowych. Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że aktualizacji uległ przedmiar robót drogowych. Oferentów prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją, plik dostępny do poprania poniżej.

 

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty remontowe w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2022r. – III Etap. 

  1. Remont pokrycia dachowego
  2. Roboty drogowe

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium.

 WYSOKOŚĆ WADIUM – III ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE W 2022 R.

Lp

Rodzaj robótZAB-1ZAB-3
1Remont pokrycia dachowego3 500,00 zł
2Roboty drogowe8 000,00 zł

 Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.


Oferty należy składać do dnia 17.06.2022 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2022 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.