Blog

Blog

Ogloszenia

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg…

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 09.09.2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, przy ul. Grodzkiej 30, sala nr 3, odbędzie się przetarg na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych, które powstaną z przebudowy dwóch lokali użytkowych/usługowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu.

Przetargiem objęte będę następujące lokale mieszkalne :

 • Lokal A – mieszkanie o powierzchni 33,38 m2, cena wywoławcza wynosi 133 000 zł. (4 000 zł/m2), – wadium w wys. 6 700 zł,

 

 • Lokal B – mieszkanie o powierzchni 68,66 m2, cena wywoławcza wynosi 274 000 zł. (4 000 zł/m2),  –  wadium w wys. 13 800 zł,

 

 • Lokal C – mieszkanie o powierzchni 72,41 m2, cena wywoławcza wynosi 289 000 zł. (4 000 zł/m2), – wadium w wys. 14 500 zł,

 

 • Lokal D – mieszkanie o powierzchni 31,72 m2, cena wywoławcza wynosi 126 000 zł. (4 000 zł/m2). – wadium w wys. 6 400 zł.

Ponadto informujemy, że Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa może część płatności z każdego z w/w lokali objętych przetargiem, rozłożyć na równe oprocentowane miesięczne raty na okres do 20 lat z bardzo atrakcyjnym niskim oprocentowaniem w wysokości ustalonej na podstawie WIBOR 3M + 2%, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej nabywcy.

 Informacji na temat w/w lokali przy ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu, udziela dział eksploatacyjno – techniczny GSM, pok. nr 11 II p. przy ul. Grodzkiej 30, w Nowym Sączu, w godz. od 7-ej do 15-tej, tel. (0-18) 443 53 56 wew. 34.

 

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby zameldowane na pobyt stały w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również inne osoby niezameldowane  w zasobach GSM.
 2. Przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w terminie do dnia 08.09.2020 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 28 1020 3453 0000 8002 0010 4349.
 3. Regulamin przetargu i projekt umowy są do wglądu w dziale eksploatacyjno- technicznym przy ul. Grodzkiej 30 pok. nr 11 II p.
 4. Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty umowy notarialnej i wieczysto-księgowego ustanowienia prawa odrębnej własności.
 5. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

Ogloszenia

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg…

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 12.08.2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, przy ul. Grodzkiej 30, sala nr 3, odbędzie się przetarg na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych, które powstaną
z przebudowy dwóch lokali użytkowych/usługowych w budynku wielorodzinnym przy
ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu.

Przetargiem objęte będę następujące nowe lokale mieszkalne :

 • Lokal A – mieszkanie o powierzchni 33,38 m2, cena wywoławcza wynosi 4 500 zł/m2 – wadium dla tego lokalu wynosi 7 550 zł,

 

 • Lokal B – mieszkanie o powierzchni 68,66 m2, cena wywoławcza wynosi 4 500 zł/m2 – wadium dla tego lokalu wynosi 15 500 zł,

 

 • Lokal C – mieszkanie o powierzchni 72,41 m2, cena wywoławcza wynosi 4 500 zł/m2 – wadium dla tego lokalu wynosi 16 300 zł,

 

 • Lokal D – mieszkanie o powierzchni 31,72 m2, cena wywoławcza wynosi 4 500 zł/m2 – wadium dla tego lokalu wynosi 7 150 zł.

 

Informacji na temat w/w lokali przy ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu, udziela dział eksploatacyjno – techniczny GSM, pok. nr 11 II p. przy ul. Grodzkiej 30, w Nowym Sączu,  w godz. od 7-ej do 15-tej, tel. (0-18) 443 53 56 wew. 34.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby zameldowane na pobyt stały w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również inne osoby niezameldowane  w zasobach GSM.
 2. Przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w terminie do dnia 11.08.2020 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 28 1020 3453 0000 8002 0010 4349.
 3. Regulamin przetargu i projekt umowy są do wglądu w dziale eksploatacyjno- technicznym przy ul. Grodzkiej 30 pok. nr 11 II p.
 4. Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty umowy notarialnej i wieczysto-księgowego ustanowienia prawa odrębnej własności.
 5. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

Bez kategorii

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg…

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty w postaci remontu elewacji – wzmocnienie płyt warstwowych w Zespole Administracji Budynków Nr 3.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacą wadium.

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:


lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

 Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udziela Zespół Administracji Budynków Nr 3 GSM.

 Oferty należy składać do dnia 29.07.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2020 r. o godz. 1000.

 INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19  MIEJSCE OTWARCIA MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH
Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.

 W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

ZARZĄD GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NAWIĄZANIU DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19 INFORMUJE, ŻE W PRZYPADKU TRUDNOŚCI W UZYSKANIU DOKUMENTACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W SIWZ (NP.: ZAŚWIADCZENIA Z US, ZUS, ITP.), DOPUSZCZA WARUNKOWO PRZYJMOWANIE OFERT Z PISEMNYMI (PODPISANYMI) OŚWIADCZENIAMI O NIEZALEGANIU W PŁATNOŚCIACH ORAZ UZUPEŁNIENIU BRAKUJĄCEJ DOKUMENTACJI W PRZYPADKU WYBORU DANEGO OFERENTA (WARUNEK KONIECZNY).

Ogloszenia

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W NOWYM SĄCZU – 2020

Remont zadaszeń wymiennikowni
NIEROZSTRZYGNIĘTY-brak dwóch ważnych ofert

Remont budynków świetlicy
– UNIEWAŻNIONY                          

Malowanie elewacji – blachy na ścianach szczytowych
ZAB Nr 3  – Oferta nr 5 – KWNS Prace Wysokościowe Jacek Jurkowski   

Remont elewacji – wzmocnienie płyt warstwowych
– NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

 

Przetargi

Zarząd GSM ogłasza przetarg na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych,…

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 06.07.2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, przy ul. Grodzkiej 30, sala nr 3, odbędzie się przetarg na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych, które powstaną z przebudowy dwóch lokali użytkowych/usługowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu.

Przetargiem objęte będę następujące lokale mieszkalne :

  • Lokal A – mieszkanie o powierzchni 33,38 m2, cena wywoławcza wynosi 170 000 zł, – wadium w wys. 8 500 zł,


 

  • Lokal B – mieszkanie o powierzchni 68,66 m2, cena wywoławcza wynosi 345 000 zł, – wadium w wys. 17 250 zł,


 

  • Lokal C – mieszkanie o powierzchni 72,41 m2, cena wywoławcza wynosi 365 000 zł, – wadium w wys. 18 250 zł,


 

  • Lokal D – mieszkanie o powierzchni 31,72 m2, cena wywoławcza wynosi 160 000 zł, – wadium w wys. 8 000 zł.

 

Informacji na temat w/w lokali przy ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu, udziela dział eksploatacyjno – techniczny GSM, pok. nr 11 II p. przy ul. Grodzkiej 30, w Nowym Sączu, w godz. od 7-ej do 15-tej, tel. (0-18) 443 53 56 wew. 34.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby zameldowane na pobyt stały w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również inne osoby niezameldowane w zasobach GSM.
 2. Przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w terminie do dnia 03.07.2020 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 28 1020 3453 0000 8002 0010 4349.
 3. Regulamin przetargu i projekt umowy są do wglądu w dziale eksploatacyjno- technicznym przy ul. Grodzkiej 30 pok. nr 11 II p.
 4. Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty umowy notarialnej i wieczysto-księgowego ustanowienia prawa odrębnej własności.
 5. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.