RODO Informacje książeczki czynszowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu pod adresem ul. Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000173629, NIP: 7340018959, REGON: 000486161

  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem email rodo@grodzkasm[kropka]pl

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO w celu wystawienia książeczek czynszowych a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej.

  4. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której gwarantujemy sobie możliwość kontroli poprawności przetwarzania Twoich danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Twoje dane mogą być przekazane następującym podmiotom: firmą uczestniczących we wsparciu technicznym Administratora, firmą uczestniczących w procesie reklamacyjnym, oraz firm prowadzących rozliczenia zużycia mediów. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów państwowych i instytucji.

  5. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej

  6. Twoje dane będą przechowywane na czas świadczenia usług, których jesteś stroną a także po zakończeniu świadczenia umowy do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu korzystania przez Ciebie z naszych usług. Ponadto Twoje dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółdzielczego oraz przepisach podatkowych.

  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

  8. Dokładamy wszelkich starań aby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą starannością. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Jednak jeśli pomimo tego uważasz, że podczas przetwarzania Twoich danych zostały naruszone przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO.

  9. W zakresie niezbędnym do wystawienia książeczki czynszowej oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałych przypadkach podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

  10. Twoje dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.