INFORMACJA

Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 uchwały NR XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r., od 1 września 2020 r., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. (tekst jedn.: Dz.U z 2019 r. poz. 1390 ze zm.) w szczególności, „w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek”, przysługuje ulga w wysokości 2,00 zł miesięcznie dla każdego jej członka, po złożeniu stosownego oświadczenia w siedzibie administracji  ZAB.

Druki oświadczeń są dostępne w administracji i na stronie internetowej Spółdzielni

Dotychczas złożone oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących lokal zachowują ważność.

Informujemy, że w obowiązującym stanie prawnym segregacja odpadów jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Nie ma możliwości deklarowania braku segregacji odpadów komunalnych.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów, zostanie naliczona opłata podwyższona dla całej nieruchomości do wysokości 38 zł od mieszkańca.

Różnica opłaty za miesiąc wrzesień zostanie rozliczona w książeczkach opłat w miesiącu październiku 2020r.

Nowy Sącz, 25.09.2020