O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2022 r. – I Etap

1. Roboty elektryczne
2. Roboty budowlane
3. Roboty malarskie
4. Roboty drogowe
5. Remont pokrycia dachowego
6. Budowa garaży blaszanych

7. Mycie i malowanie elewacji
8. Wymiana drzwi p.poż.
9. Wymiana domofonów
10. Wymiana stolarki PCV
11. Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM - I ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2022 R.

 

Lp.Rodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5A-O
1Roboty elektryczne-3 000 zł5 000 zł---
2Roboty budowlane---1 500 zł3 000 zł-
3Roboty malarskie3 500 zł3 500 zł4 500 zł-4 000 zł-
4Roboty drogowe3 000 zł--3 000 zł--
5Remont pokrycia dachowego--5 000 zł---
6Budowa garaży blaszanych--2 000 zł---
7Mycie i malowanie elewacji5 000 zł---2 000 zł1 000 zł
8Wymiana drzwi p.poż.---3 500 zł--
9Wymiana domofonów--3 000 zł---
10Wymiana stolarki PCV----1 000 zł-
11Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym-3 000 zł--3 000 zł-

 

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.plSzczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 18.03.2022 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2022 r.
o godz. 1000.
W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.