O g ł o s z e n i e

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA - link

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe
i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2024 r. – I Etap

1. Roboty budowlane

2. Roboty malarskie

3. Roboty drogowe

4. Remont pokrycia dachowego

5. Remont elewacji

6. Wymiana domofonów

7. Wymiana stolarki PCV

8. Remont kotłowni gazowej

9. Operaty geodezyjne

10. Dostawa i montaż szlabanów

11. Dostawa i montaż wodomierzy

12. Roboty wod-kan

13. Prace projektowe

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM - I ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2024 R.
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty budowlane-2 500 zł2 500 zł2 000 zł4 000 zł
2Roboty malarskie----4 000 zł
3Roboty drogowe2 000 zł2 000 zł---
4Remont pokrycia dachowego2 000 zł3 500 zł5 000 zł2 000 zł-
5Remont elewacji--2 500 zł2 500 zł-
6Wymiana domofonów----3 000 zł
7Wymiana stolarki PCV----3 000 zł
8Remont kotłowni gazowej5 000 zł----
9Operaty geodezyjne1 000 zł-1 000 zł--
10Dostawa i montaż szlabanów--3 000 zł--
11Dostawa i montaż wodomierzy--8 000 zł-3 000 zł
12Roboty wod-kan---2 000 zł-
13Prace projektowe2 000 zł----

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków. Oferty należy składać do dnia 29.04.2024 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2024 r. o godz. 1200.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.